The CFO of Sweden

The CFO of Sweden

Genombrott för Svenska företag

Jag vill öka intresset för ekonomi i allmänhet men företagsstrategi i synnerhet.

Alla vill ha ett genombrott i sitt företag och tjäna massor av pengar. Vi i Sverige måste ta efter de internationella storföretagen i sina visioner för att skapa detta genombrott.

Företagsvärderings metoder

företagsstrategiPosted by Peter Mon, November 28, 2016 20:39:40

Företagsvärdering
Att värdera företag är en diskussion kring två saker:

1. Den framtida vinsten

2. Risker relaterade till den framtida vinsten

Här gäller, eller rättare sagt, det är lättare att hamna rätt i en värdering av ett företag om man har erfarenhet och har värderat flera företag. Det krävs erfarenhet och expertis inom finansiella och ekonomiska modeller och prognoser för att kunna försäkra sig om att de underliggande värderings-modellerna och estimat gällande värderingar är grundliga och så rättvisande som möjligt. Har man goda teoretiska kunskaper och en känsla för företag och företagande så ska man kunna göra bra värderingar också.

Det finns många metoder när det gäller värderingar. Här vill jag ta upp några vanliga metoder. Jag vill dock inte säga att man ska hålla sig till en metod då det är väldigt stora skillnader i värderingar beroende på företag. Det kan finnas ett it företag som har två anställda och de har kunskaper i AI -artificiell intelligens och företaget är värt kanske 500 miljoner medan en fabrik med 50 anställda där man äger mark, byggnader och maskiner är värt 100 miljoner. Utgår från balansräkningen i de båda bolagen så skulle verkstadsbolaget ha ett högre värde än It-bolaget men räknar man med en multipel så är det helt omvänt. Därför ska man eftersträva efter att räkna utifrån vad det är för ett bolag som ska värderas och då välja värderingsmodell, gärna två modeller så att man kan försäkra sig om att man är i rätt härad och kunna presentera de olika värderingarna och dess betydelse till ägarna. Nu för tiden då bolagen ser så olika ut så som jag beskrivit ovan så är det kanske mest rättvisande att använda sig av multipelvärdering.

Multipelvärdering är nog den värdering man väljer på företag med utveckling och ny teknik men fungerar även i många branscher. Multipelvärdering är det samma som nyckeltalsvärdering där man utgår från rörelseresultatet. Förtydligat EBIT efter engelskans Ernings Before Interest and Tax, och vilket blir då på svenska – företagets vinst före räntor och skatt. Du räknar intäkter på dina 30-konton, drar av kostnader från 40-konton och ned till personalkostnader och inkludera avskrivningarna, där har du rörelseresultatet innan 80-konton. Principen är att du utgår från en multipel som liknande bolag använder. Så om ett företag i samma bransch och förutsättning använder sig av multipeln 8 för det kommande/prognos/budgeterade årets resultat så tar du det egna företagets rörelseresultat och multiplicerar det med 8 och får då fram vad företaget är värt. Nu ska väl tilläggas att multipel 8 är ganska högt och vanligare är att man har en multipel omkring 4-5. Är köparen däremot en investerare från USA och i sitt bolag har en multipel på 12-14 så är det den multipeln som man utgår ifrån och då blir plötsligt marknadsvärdet just i det här enskilda fallet mycket högre vilket kan appliceras på ett it-bolag mer än att det gäller en statisk fabrik för tillverkning.

Substansvärderingsmetoden vilket i mina liknelser här ovan skulle göra att verkstadsindustrin skulle få ett bättre värde utefter. Här gäller det företagets egna kapital som grund för företagets värde för aktieägarna. Man justerar det egna kapitalet med kapitalandelen av obeskattade reserver samt över och undervärden i företagets tillgångar och skulder. Exempelvis kan det vara så att man köper in mycket förbrukningsinventarier som man då justerar upp i balansräkningen istället för att ta det som en kostnad. Den här mer traditionella metoden baseras på historisk redovisningsinformation och är inte kopplad till framtida avkastningar. Ett industribolag med en stadig avkastning och inte mycket förändringar i vare sig omsättning eller avkastning så skulle en värdering efter denna metod bli ganska rättvisande skulle jag kunna säga.

Avkastningsvärdering bygger på företagets framtida avkastning och där i finner vi DCF-värdering (kommer från amerikanska Discounted Cash-Flow, Sv diskonterade kassaflödet) och är en erkänd metod för den teoretiska modellen för företagsvärdering. Den här beräkningsmodellen kräver att man gör en prognos för de nästkommande fem åren där kassaflödet ingår som en given del. Företagets framtida fria kassaflöde uppskattas och diskonteras till nuvärde. Denna modell görs vissa uppräkningar efter BNP och liknande. I Sverige har vi ett statligt verk så som konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån som ger prognoser kommande år som man kan ha till grund och som då inte kan bli ifrågasatt i allt för hög grad i den modell som man valt. Källan för antaganden är viktiga och ska vara så grundliga som möjligt och därför föreslår jag oftast att använda sig av framförallt konjunkturinstitutets prognoser. De har allt möjligt prognosmaterial så som personalkostnadsutveckling till information i olika branscher.

Jämförande värdering är så som det låter. Man jämför med vad ett liknande företag med samma förutsättningar har sålts för nyligen. Min lärare uttalade sig väldigt enkelt och beskrev metoden som att om du har en Pizzeria i ett ytterområde till en större stad så ska du kunna hitta en nyligen avslutad affär på en annan pizzeria som har en liknande lokalisering och omsättning och där har du värdet på ditt bolag. Det är ord som jag aldrig glömmer bort.

Givetvis finns det andra modeller och metoder som kan förekomma. Det är inget som jag kommer att ta upp för vidare förklaring men jag kan nämna, realoptionsvärdering som bygger på att företagets ses som en form av option för den potentielle köparen.

När man värderat företaget och har fått fram nuvärdet på bolaget så kanske man inte är riktigt nöjd. Det kanske inte är värt så mycket som man hade tänkt sig. Du tycker kanske att den tid och de pengar du lagt ned ska värderas högre. Här kommer då den strategiska planeringen in. Gör en strategisk plan för de kommande åren och du kommer att öka möjligheten till att få ut mer av ditt företag än vad det är värt idag.