The CFO of Sweden

The CFO of Sweden

Genombrott för Svenska företag

Jag vill öka intresset för ekonomi i allmänhet men företagsstrategi i synnerhet.

Alla vill ha ett genombrott i sitt företag och tjäna massor av pengar. Vi i Sverige måste ta efter de internationella storföretagen i sina visioner för att skapa detta genombrott.

Turnaround

företagsstrategiPosted by Peter Fri, December 02, 2016 15:43:22

När jag har träffat kunder som har ett företag som inte går så bra och man har tömt sina egna sätt att göra en bestående förändring så att man slipper röda siffror varje månad, så brukar jag gå igenom några steg:

Först, stabilisera kassaflödet så att man kan lugna ner relationen med kredit-givare. Jag ägnar tid till att förstå mig på företaget för att kunna förstå miljö, marknad och konkurrenter innan jag identifierar olika möjligheter

I andra hand, analyserar jag företagets utveckling och identifiera delar där företaget kan utvecklas.

Baserat på de resultat jag får fram, kommer jag att rekommendera lösningar, förbereda en prognos för kassaflödet och utveckla en skriftlig Turnaround-plan för bolaget.

I tredje hand, utgår jag från min fleråriga metod för strategisk planering som börjar ge resultat om ägare och Vd är djupt intresserade av att pröva nya infallsvinklar och följa en plan. Den strategiska planen bygger upp ett lagarbete genom att utveckla samförstånd, åtaganden och tillit. Den levererar dramatiskt mycket bättre resultat genom att etablera personligt ansvar, specifika mätpunkter och åtgärdsplaner. Den tvingar ledningsgruppen att tänka på helheten och få anställda att följa planen och kontinuerligt följas upp och ansvara för om man kan leverera eller inte och se till att man håller sig till planen. Blir det avvik så tar man till åtgärdsplaner så att man hamnar på spåret igen. På det här viset skapar vi din Turnaround så att den blir så lyckad som möjligt.

Min erfarenhet är att man som ägare försöker väldigt länge att om möjligt klara av en nedgång på egen hand. Man börjar låna pengar för att lösa det som man tror är temporär kurva nedåt. Så jag brukar komma in ganska sent. Det är ju också genant att inte klara av att vända sitt bolag själv, som ägare vet man sin produkt bäst och men kan sitt företag. Om man kommer in lite tidigare så har man större möjligheter är det jag vill säga.

Här kommer ett exempel på hur jag gått till väga i ett verkligt fall. Kundens problemställning och hur jag gick tillväga samt hur jag hjälpte dem och slutresultatet:

Kundens situation

Ägarna, en hotellkedja, ägde 12 hotell vid tillfället och ett av hotellen var långt ifrån vinstgivande. De hade två val, antingen sälja hotellet så som det var eller försöka sig på en Turnaround och sedan sälja. De valde det senare alternativet vilket skulle kunna ge dem ett högre pris vid en transaktion. Huru vida var det en kritisk punkt och det var tidsfrågan. Ägarna ville att hotellet skulle vara vinstgivande inom ett år.

Hur jag gick till väga

Jag fick på konsultbasis förtroendet att arbeta med Hotellchefen där vi gjorde en bedömning av marknaden och interna affärsmöjligheter. Vi intervjuade kunder och anställda för att förstå verksamheten och hur man ska kunna gå vidare. Jag fick en idé om hur man skulle kunna placera sig på marknaden för att vinna andelar och hur tacklar interna frågor och effektivisera organisationen.

Vad jag hjälpte till med

Inledningsvis fokuserade jag på Resultaträkningen så att den skulle spegla verksamheten, med upplupna kostnader och en utpräglad ekonomistyrning. Jag kunde därefter räkna ut var man skulle kunna vara i form av omsättning och vinst inom denna tolvmånadersperioden. Jag arbetade fram en strategisk plan för att få omedelbar effekt på lagarbetet, samförstånd och personligt ansvar. Schemat var snävt men vi gjorde kontinuerliga uppföljningar och gjorde handlingsplaner när det var mindre framsteg för att komma tillbaka på rätt spår.

Slutresultatet

Efter att de 12 månaderna hade gått och hotellet var vinstdrivande och ägarna sålde hotellet. De nya ägarna var glada över att se hur väl resultatet av del strategiska planen var och såg god lönsamhet och potential i verksamheten.

Ett annat exempel där jag har hjälpt företag att vända från att ligga på en vinstmarginal kring noll eller straxt där över till att spara 4 miljoner om året. Det här är kanske inte det vanligaste turnaround i klassisk mening men här fokuserade man på en sak och inte hela företaget på en gång.

Kundens situation

Ett multinationellt företag köpte en svenskbaserad koncern och ville outsourca ekonomiavdelningen till ett låglöneland. Det var det sätt man såg att den svenska delen av verksamheten skulle bli mer konkurrenskraftig.

Hur jag gick till väga

Först satte jag mig in i de åtta bolagen i koncernen för att förstå de problem som var förknippade med deras verksamhet. Därefter lade jag upp en strategi hur man ska gå från åtta olika ekonomiavdelningar till en Shared Service Center (SSC) och sedan hur man flyttar detta SSC till ett annat land.

Vad jag hjälpte till med

Tillsammans med de nya ägarna, enades vi om strategin att bygga ett SSC I Sverige för att ta hand om alla små frågor som kom att följa den första tidsperioden. Först lade jag fram en strategisk plan som också inkluderade en omstruktureringsplan på grund av att vi kunde minska antalet anställda samt minska antalet kontor. Vi ändrade också dotterbolagens räkenskapsår för att matcha det nya moderbolaget. Vi effektiviserade kontoplanen och introducerade ett nytt revisionsbolag och satte upp företaget i SOX miljö. Vi bytte affärssystem för att kunna synkronisera utdata till moderbolaget, allt skulle vara detsamma från alla dotterbolag in i moderbolagets affärssystem.

När vi etablerat ett SSC och fick allt att fungera efter ett tag och inga större frågor inträffat på flera månader började vi planera flytten från Sverige med alla uppdaterade flödesscheman och instruktioner kring hur allt ska sättas upp och ställas in tillika hur man ska arbeta i systemet. Det blev ett koncept och knowhow till den nya platsen för SSC.

Slutresultatet

Det huvudsakliga målet med detta var att spara pengar. Det första steget för att skapa ett SSC i Sverige var en minskning med 5 anställda och fem kontor till en besparing av 4 miljoner på årsbasis. Sedan flyttades SSC till ett land med lägre arbetskostnader, tyvärr fick jag aldrig veta hur mycket den sista flytten gav.
Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.